Dergi Temaları

Dergi Temaları

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, Türkiye ve dünyadaki sosyal ve beşerî bilimler ile eğitim bilimleri akademyasının imkân ve potansiyelinden azami düzeyde istifade ederek medya okuryazarlığı alanında yeni soruları gündeme getirmeyi, kuramsal ve metodolojik açıdan tutarlı ve güçlü araştırmaları öncelemeyi, analiz açısından da politika geliştirmeyi, eğitim ve uygulama alanlarına katkı yapabilecek özgün çalışmaların ortaya çıkmasını hedefleyen akademik-hakemli açık erişimli bir elektronik dergidir.

Medya okuryazarlığı araştırmaları ve eğitimi hakkında yeni gelişmelerle ilgili bilgi ve düşünce üretimi ve paylaşımını sağlayacak bir forum olma hedefiyle hareket edecek olan dergimiz, akademisyenler, eğitimciler, medya ve iletişim profesyonellerinin katkılarına açık, eleştirel medya okuryazarlığı anlayışını önceleyen bir dergi olmakla birlikte liberal/ana akım ve korumacı gibi farklı medya okuryazarlığı yaklaşımlarının da ele alındığı disiplinlerarası araştırmaları ve eğitim materyallerini de yayımlamaya gayret edecektir. 

Bu çerçevede üzerinde durulacak ana temaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Çocuk ve medya: TV, taşınabilir oyun cihazları ve dijital alanlar özelinde çocuk temsili, etki analizleri ve kullanımlar, imkan ve riskleriyle birlikte dijital alanda çocuk hakları vb konularda çocuk odaklı çalışmalar, dergimizin ana temalarındandır.
  • Aile ve medya: Aile odaklı medya ve iletişim araştırmaları, medya okuryazarlığı eğitimi ve faaliyetlerini kapsayan çalışmaları, aile ve medya başlığı altında gündemimizde yer alacaktır.
  • Medya analizleri: Haber, reklam ve eğlendirici içerik analizleri ile medya içeriklerinin kullanılmasında ve tüketilmesinde eleştirel bir medya okuryazarlığı anlayışının oluşmasına katkı yapılacaktır.
  • Dijital oyunlar: Dijital oyun sektörü ve oyunlarla ilgili gelişmelerin takibi ve özellikle de kullanıcılara ilişkin analizler, önerilerin de yer alacak önemli temalardan biridir.
  • Dijitalleşme ve etik: Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan etik ve norm tartışmaları, hem teorik hem de pratik ahlak felsefesi birikiminden yararlanılarak bu alandaki araştırma ve tartışmalar üzerinde durulacaktır.
  • Dijitalleşme ve hukuk: Küre ölçeğinde bölgesel ve ulusal düzeyde regülasyon çabalarının yürütüldüğü bir süreçte yeni yasal düzenlemelerin takibi ve analizi yapılacaktır.
  • Medya okuryazarlığı eğitimi: Dünyada ve Türkiye’de akademik, örgün ve yaygın eğitim alanlarında medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili gelişmelerin takibi ve analizi yapılacaktır.
  • Arşiv: Türkiye’nin medya tarihi taranarak medyanın fayda ve zararına ilişkin 1828’den itibaren gazete ve dergilerde yer alan yazıların yayımlanması, tarihsel-toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

Loading