Temel Değerler

Temel Değerler

Bilimsellik

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, akademik yayıncılığın gerekleri, bilimsel bilginin üretim süreçleri ve kurallarını esas alır; makalelerin değerlendirilme süreçlerinde kör hakemlik sistemini, en yüksek düzeyde uygular; makalelerin editöryal değerlendirme sürecini de kör hakemlikte olduğu gibi alan editörü ile yazarın anonimliğini esas alarak yerine getirir.

Disiplinlerarasılık

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler ile eğitim bilimlerinin kesiştiği bir alt alanı konu edinmesinin bir sonucu olarak çoklu disiplinlerin teorik ve metodolojik birikimlerini ve katkısını esas alır.

Şeffaflık

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı’nda yer alan tanımlanmış görevler, yayın aşamaları ve süreçleri çerçevesinde kör hakemlik sisteminin gereklerini ihmal etmeden ilgili tüm paydaşlar nezdinde gerekli şeffaflığın korunmasını esas alır.

Hesap verilebilirlik 

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı’nda taahhüt edilen tüm kuralların işletilmesi noktasında bilimsel bilgi üretim süreçleri ve kuralları çerçevesinde her türlü akademik denetime açıktır.

Açık İletişim

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, editöryal kadro ile hakem, yazarlar ve diğer paydaşlar arasındaki iletişim sürecinde açıklığı, nezaketi ve saygıyı esas alır.

Etik Değerlere Bağlılık

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, akademik ve bilimsel etik değerlere bağlılığı en yüksek düzeyde esas alır ve uygular; yeni uygulamalarla etik değerlerin oluşmasına ve güçlendirilmesine de katkı sağlamayı hedefler.

Uygulanabilirlik

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, yerleşik akademik dergilerin sınırlarını esnetip yeni yazı/içerik türleriyle ve aktüel medya içerik/temsil analizleriyle bilimsel bilginin uygulanabilir eğitim materyaline dönüştürülmesini önemser.

Sürdürülebilirlik

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, küresel düzeyde yaşanan altüst oluşlara paralel olarak tasvir, ilişkilendirme, açıklama, anlama ve anlamlandırmayı kapsayan bir bilimsel-entelektüel-zihni uğraş içinde olma, bilgi üretme, düşünce ortaya koyma, yerleşik düzenin sorunlarıyla hesaplaşma, alternatif yaklaşımlar geliştirebilme çabasında sürekliliği temel hedef olarak kabul eder.

Kurumsallaşma

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, belirlenen amaç, kapsam, hedef ve etik ilkeler çerçevesinde araştırma, yayın ve eğitimi kapsayacak şekilde işleyebilir bir kurumsal yapının oluşmasını hedefler.