Yayım Süreci ve Aşamaları

Yayım Süreci ve Aşamaları

Editöryal Ön Değerlendirme Süreci: Ön değerlendirme formu çerçevesinde makalenin biçimsel ve yapısal açıdan incelenerek hakeme gönderilip gönderilemeyeceğinin değerlendirildiği ilk aşamadır.

Bu aşamada iki kontrol ve değerlendirme yapılır.

  • Birinci aşamada biçimsel kurallar açısından makale kontrol edilir:

– Metin içi atıflar ve kaynakçanın APA 6. edisyonuna uygun olup olmadığı kontrol edilir.

– Sayfa düzeni kontrol edilir (Metnin Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı bir şekilde yazılmış olması; sayfalarının üst, alt, sol ve sağ taraflarında 2,5 cm’lik boşlukların olması, APA ile uyumlu başlıklandırma düzeni)

– Öz’ün (150-200 kelime aralığı) ve metnin tamamının (6.000-9.000 kelime aralığı) derginin belirlemiş olduğu kelime aralığında olup olmadığı kontrol edilir.

– Anahtar kelime sayısının (5-7 kelime) yeterli olup olmadığı kontrol edilir.

– Turnitin programdan benzeşim raporu alınır. Benzeşim raporu bu aşamada olduğu gibi diğer aşamalarda da ihtiyaç halinde alınabilir.

– Makalelerin benzeşim oranı %15’i aşamaz.

  •  İkinci aşamada ise alan editörleri tarafından hakemlik sürecinin başlatılıp başlatılmayacağının değerlendirilmesi yapılır:

– Makalenin derginin amacı ve kapsamı dahilinde olup olmadığı veya belirlenmiş bir tema olması halinde makalenin, derginin temasıyla uyumlu olup olmadığı,

– Öz ve abstract’ın çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içerip içermediği,

– Makale tam metninde çalışmanın amacı, kapsamı, literatür değerlendirmesi ve yönteminin açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilip belirtilmediği, kavramsal bir tutarlılık ve bütünlük ile etik bir ihlalin olup olmadığı kontrol edilir.

Editöryal Ön Değerlendirme Formu çerçevesinde alan editörlerinin yazdığı rapordan hareketle makalenin hakemlik sürecine dahil edilip edilmediği karara bağlanır.

Gönderilen makalelerin ön değerlendirme aşaması 15 gün içinde tamamlanmaktadır. Ön değerlendirme raporuna göre makale reddedilebilir, yazara düzeltme gönderilebilir veya hakemlik süreci başlatılabilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

Hakem Değerlendirme Süreci: Ön değerlendirme aşamasından olumlu sonuç alan makalelerin dahil edildiği ikinci aşama olan hakemlik süreci, makale konusuna uygun iki uzmandan seçilen hakemlere ilgili makalenin gönderilmesini kapsayan süreci ifade eder.

Bu süreçte yazar ve hakemin birbirlerini bilmediği yüzde yüz kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. 

Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz.

Hakem Kurulu her sayıda değişir ve başvurusu yapılan metinlerin konusuna göre oluşturulur. Disiplinlerarası nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir.

Hakem raporlarından birinin “Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda ilgili alandan üçüncü hakem tayin edilir ve onun raporu beklenir. Üçüncü hakem raporunun “Yayınlanabilir” ya da “Düzeltilerek Yayınlanabilir” olması durumunda hakemlerin düzeltme talepleri yazara gönderilir. Ancak üçüncü hakem raporunun da “Yayınlanamaz” olması durumunda yazı yayınlanamaz ve bu yazara bildirilir. Hakemlik süreci, en az 15 günlük süreyi gerektirmektedir.

Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son şeklini düzeltilmiş haliyle 15 gün içinde dergi sekretaryasına gönderilmeleri gerekir.

APA kontrolü ve tashih süreçlerinden geçemeyen makaleler hakemlik süreci tamamlanmış olsa bile yayımlanmaz.

Tashih ve APA Kontrol Süreci: Hakemlerin onayını alan ve hakem düzeltmelerini yerine getiren makalelerin APA ve musahhih kontrolleri yapılır. Metin-içi atıflar ile kaynakçada yer alan eserlerin uyumu kontrol edilir. Atıf, alıntı ve kaynakça gösterimi, APA’nın 6. edisyonuna göre kontrol edilir. İngilizce ve Türkçe metinlerin tashih sürecinde, anlam ve anlatım akışını değiştirme ihtimali olan düzeltme önerileri yazarların onayına sunulur.  Musahhihlerin düzeltme taleplerinin azami süre olan 10 gün içinde yazarlar tarafından yerine getirilmesi beklenir. Bu aşamayı geçen makaleler, yayına kabul almış olur.

Tasarım ve Yayım Aşaması: Kabul alan makaleler tasarım sürecine dahil edilir. Tasarımı tamamlanan makaleler, musahhihler ve editoryal ekip tarafından yazım, atıf ve diğer biçimsel açıdan tekrar gözden geçirilerek yayıma hazır hale getirilir. Son kontroller yapıldıktan sonraderginin dijital erişim adreslerine tüm içerikler yüklenir.

Loading