Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Genel İlkeler
 • Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere makale ve yazılarını göndermek isteyen yazar ve araştırmacıların, Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı (https://medyaokuryazari.org/etik-degerler/) ile Yayım Süreci ve Aşamaları (https://medyaokuryazari.org/basvuru-ve-degerlendirme/) başlıklı dokümanlarda yer alan temel unsurları dikkate alarak metinlerine son şeklini vermiş olmaları gerekir.
 • Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makale ve yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dahil edilmemiş, ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekir.
 • Yazarlar, değerlendirme yazıları hariç, derginin aynı sayısına birden fazla makale başvurusu yapamazlar.
 • Makalelerin benzeşim oranı %15’i aşamaz.
 • Çeviri metinler de yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır.
 • ULAKBİM TR DİZİN Komitesi 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde yapmış olduğu değişiklik üzerine sosyal bilimlerde dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini talep etmektedir.  Bu çerçevede araştırma süreci 2020 yılında başlayan etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer alması zorunludur. Bu doğrultuda dergimize yayımlanmak için gönderilecek
  1. anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen bütün araştırmalarda;
  2. insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalarda;
  3. insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda;
  4. kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif araştırmalarda etik kurula ilişkin bilgilere ilgili bölümlerde yer verilmesi ayrıca araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir.

 Araştırma makaleleri dışında gönderilecek olgu sunumlarında ise (1) aydınlatılmış rıza/onam formunun alındığının belirtilmesi; (2) başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi ve (3) kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Değerlendirme makalesi ve diğer yazı türleri için Etik Kurul Onayı istenilmeyecektir.

Yazım ve Atıf Kuralları
 • Bir metinden tıpkı alıntı olarak 40 kelimeden fazla blok alıntı yapılamaz. Blok alıntılar yazarın metninde ayrı APA’ya uygun olarak verilir. 
 • Sayfa Düzeni: Tüm sayfalar A4 sayfa düzeninde, metnin Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı bir şekilde yazılmış olması; sayfalarının üst, alt, sol ve sağ taraflarında 2,5 cm’lik boşlukların olması gerekir.
 • Öz ve Abstract kelime sayıları 150-200, metnin tamamı ise 6.000-9.000 kelime aralığında olmalıdır (kaynakça ve ekler dahil).
 • Anahtar kelime sayısı 5-7 kelime aralığında olmalıdır.
 • Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı’nda yer alan temel ilkelere uygun olarak çalışmayı destekleyen bir kurum varsa, birinci sayfada dipnot olarak destek veren kurum bilgileri belirtilmelidir.
 • Başlıklar: Makale başlıkları APA referans sistemine uygun olarak düzenlenmelidir.
  • Makale Başlığı: İlk sayfanın başında, ortalı, tüm harfleri büyük, 14 punto, 1,5 satır aralıklı, Türkçe makaleler için Türkçe başlığın altına 12 punto ile İngilizce, İngilizce makaleler için İngilizce başlığın altına 12 punto Türkçe makale başlığı yazılarak oluşturulmalıdır.
  • Alt Başlıklar: Makalenin içeriğine göre oluşturulan başlıklar 12 punto, bold, sola yaslanmış ve alt başlıklara göre içe girintili olarak sıralanarak hazırlanmalıdır. Başlık ve alt başlık kelimelerinin ilk harfi büyük yazılacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Öz/Abstract,: Makalede Türkçe “Öz” İngilizce “Abstract” ve metin içeriğine uygun olacak şekilde anahtar kelimelerin bulunması zorunludur. Makale dilinin Türkçe ya da İngilizce olmasına bakılmaksızın 100-200 kelime aralığında Türkçe “Öz” ve İngilizce “Absract” bölümü olmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler/Keywords: Öz’ün hemen altında “Anahtar Kelimeler” ve Abstract’ın hemen altında “Keywords” başlığı oluşturularak, makaleye uygun en az 5 anahtar kelime ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler: Metinde kullanılan tablo, şekil, grafik ve resimler yazar(lar) tarafından özgün olarak oluşturulmamış ise kaynak gösterilerek metin içinde kullanılmalıdır.
 • Tablo ve Grafikler: Metin içinde kullanılan tablo ve grafikler Tablo 1., Tablo 2./ Grafik 1., Grafik 2. gibi sıralanmalı, başlıklar tablo ve grafiklerin üstüne yazılmalıdır. Tablo/Grafik sınırını aşmayacak şekilde başlıklar sola yaslı ve başlıktaki kelimelerin ilk harfi büyük yazılacak şekilde düzenlenmelidir. Özgün olmayan tablo ve grafiklerin hemen altına sola yaslı olarak “Kaynak” başlığı açılarak, tablo ve grafiklerin kaynağı belirtilmelidir.
 • Şekil ve Resimler: Metin içinde kullanılan şekil ve resimler Şekil 1., Şekil 2./ Resim 1., Resim 2. vb. gibi sıralanmalı, başlıklar şekil ve resimlerin altına yazılmalıdır. Şekil/Resmin altında başlıklar ortalı, başlıktaki tüm kemelerin ilk harfi yazılmalıdır. Özgün olmayan şekil ve resimlerin hemen altına sola yaslı olarak “Kaynak” başlığı açılarak, şekil ve resimlerin kaynağı belirtilmelidir.
APA Kontrolü Yapılırken Dikkat Edilecek Bazı Hususlar
 • Metin içi atıflarda referansın nerede başlayıp nerede bittiğinin anlaşılır bir şekilde gösterilmesi: Eğer metnin içinde (Aydınlık, 2018, s. 17) şeklinde bir cümle sonu referansı verilmişse, paragrafın başına ya da önceki referansa kadar yazılan her şey Aydınlık’a ait olarak kabul edilir. Burada bir belirsizlik varsa–örneğin atıf yapılan yazır ile makale yazarının kendi cümlelerinin birbirinden net ayrıştırılacak şekilde belirsizliğin giderilmesi gerekir. Eğer atıf “Aydınlık’ın (2018) da belirttiği gibi…” şeklinde başlıyorsa atfın bittiği yerde muhakkak (s. ) şeklinde bir sayfa numarası bulunması gerekir.  Bu temel prensipten dolayı, sayfa numarasının belirtilmediği, kaynak metne yapılan genel atıflarda atfın başı ya da sonu açık kalacağından, yazarın atıf öncesine ya da sonrasını belirsizliği düzeltecek şekilde düzenlemesi gerekir. Atıf göstrimlerinde “Aydınlık (2018)’ın da”, “Aydınlık’ın da (2018)” şeklinde yanlış kullanımlar olabiliyor, yıl bilgisinin tam olarak isim ve ekin sonrasında gelecek şekilde verilmelidir. Bütün metinde olduğu gibi burada da noktadan sonra boşluk olmalı. (s.37) şeklinde bitişik yazılabiliyor, doğrusu s.’dan sonra bir boşluğun olmasıdır.
 • Atıf yapılan yazar adlarının kullanımlarının APA kılavuzuna uygunluğu: Alıntılarda altı yazara kadar yazar adları tek tek yazılır. Yedi ve üzeri yazar varsa metin içinde (Aydınlık vd., 2018) şeklinde kısaltılır, yazar ile vd. arasında virgül kullanılmaz. Bir metinde bir yazarın adı ilk kez geçiyorsa adı ve soyadı birlikte kullanılmalıdır. Örneğin metin içinde ilk kez kullanılacağı yerde “Şerif Mardin’in de (2018) belirttiği gibi” şeklinde yazılması gerekir. Sonraki kullanımlarda sadece soyadının kullanılması yeterlidir, ismin tekrar zikredilmesine gerek yoktur. Bu sebeple yazar, metninde altı yazara kadar isimleri “Aydınlık vd.’nin (2018) de belirttiği gibi” şeklinde kullandıysa kaynak kontrol edilip yazarların tam ad ve soyadları yazılarak atıf düzeltilmelidir. Bununla birlikte bir kaynak parantez içindeyse, ilk kez kullanılıyor dahi olsa adı yazılmaz, sadece soyadı yeterlidir. Ayrıca Türkçe makalelerde, birden çok yazarlı kaynaklarda & işareti yerine “ve” bağlacı kullanılır. İngilizce makalelerde ise & kullanılmalıdır. Sık yapılan iki yanlış kullanım şudur: Birincisi “Aydınlık’ın (2018, s. 37) da belirttiği gibi” şeklinde bir kullanım olamaz, sayfa numarası muhakkak atfın bittiği yerde/sonda olmalıdır. İkincisi (Aydınlık, 2018: s. 37) şeklindeki kullanım yanlıştır, yıldan sonra iki nokta ya da noktalı virgül değil tek virgül kullanılmalıdır.
 • Metin içinde kullanılan kaynaklar (yazarları, yılları, vs.) ile Kaynakçanın birebir eşleşmesi: Metin içi atıfların bilgileri ile kaynakçadaki bilgilerin eşleşip eşleşmediğinin tek tek kontrol edilmesi gerekir. Bunu kontrol ederken kaynakçadaki italik, tırnak işareti ya da küçük-büyük harf kullanımlarına özellikle dikkat etmek gerekir. Ya da makalelerde 4(3) şeklinde volume italik, issue düz olarak arada boşluk olmadan kullanılıyor. Bu gibi ufak detaylara aşağıda verilecek kılavuz linklerinden ulaşılabilir.